• ПИСНА ЛИ ВИ ДА ДАВАТЕ И БЕЗ ТОВА ТРУДНО ЗАРАБОТЕНИТЕ СИ СПЕСТЯВАНИЯ НА ДЪРЖАВАТА ПОРАДИ АБСУРДНИ ПРИЧИНИ?

  • ИСКАТЕ ЛИ ДА ТРУПАТЕ ПАРИ ЗА СЕБЕ СИ, НЕ ЗА ПОЛИТИЦИТЕ?

  • НИЕ ЩЕ ВИ ПОДАДЕМ РЪКА И ЩЕ ВИ ИЗВАДИМ ОТ ПОРОЧНИЯ КРЪГ НА ПЛАЩАНЕТО НА ГЛОБИ!

Незаконното строителство е това строителство, при което липсва или е непълна документацията, не е одобрена от съответните институции, не е изпълнен по одобрените проекти или има отклонения от проектите.

Най - обширната сфера от българското законодателство е това, касаещо строителството. То е обширно, многопластово и взаимосвързано с всички останали сфери на живота, като се започне от Конституцията на България, през законите за регионално развитие на страната, законите за собствеността и земеделските земи, етажната собственост, законите касаещи геодезия, картография и кадастър, през законодателството за строителния процес, преминава през пожарна безопасност, здравни закони, екология, енергетика, инфраструктура и др.

Териториалното устройство на държавата представлява система от правила, които се определят в различни правни актове - закони, подзаконови нормативни актове, схеми и планове от различна степен и индивидуални нормативни актове. Установяването на тези правила има за цел да създаде най-благоприятни условия за обитаване, труд и отдих на населението. Създадена е система от специални органи, чрез които държавата и общините осъществяват своята политика в областта на строителството.

Най-важния закон в областта на територията и селищното устройство е закона за устройство на територията – ЗУТ. Той влезе в сила на 31.03.2001год. Към ЗУТ съответно има много наредби, промени в него, процедури на контролните органи за упражняване на контрол.


Друга категория закони, които имат значение за строителството и са свързани с него са: закон за етажната собственост, закон за собствеността, законите, свързани със земеделските земи, закон за обществената собственост, екологично законодателство и закон за паметниците на културата, закона за кадастъра и много други. Подзаконовите нормативни актове са няколко категории и са свързани с по-точното определяне на правилата и принципите и уточняване и улесняване работата на съответните закони .

За да се ориентира човек във всичко това е необходимо много четене, опит в прилагането на законите и работа отвътре в контролните институции.

Ние разполагаме с такива специалисти, които готвят в кухнята и познават не само основните правила и принципи, а и подробностите, нюансите и „подправките”.

Всеки казус е сам за себе си, уникален и различен, точно поради разнообразието от строежи, множеството от закони и наредби. Само експерт в тази област, с дълбоко познаване на законодателството и сблъскването на практика са различни казуси, може да Ви посъветва какво, как, кога и защо да направите

Законно е това строителство, което раполага с всички изискуеми документи, изпълнено е точно по одобрените строителсни книжа и с качествени строителни материали.

Инвеститора, т.н. възложител в ЗУТ /Закона за устройство на територията/, извървява дълъг път след формулиране на идеята за даден строеж до резлизацията и оконачелно завършване на строежа. Необходимо е да се започне с подробни многобройни проучвания, които ако не се направят в даден момент по време на строителството биха могли да се превърнат в непреодолими пречки – като например каква е категорията и предназначението на участъка здемя, на която иска да строи; дали има строителна забрана за зоната, в която се намира парцела; има ли някакви законови ограничения за видовете строежи на този и съседните парцели; как стои въпроса с регистрацията на паметници на културата в настоящия и съседните парцели, което може да доведе до допълнителни проблеми с Министерство на културата и ДНСК.

Необходимо е да се прегледат възможностите на техническата инфраструктура – какви са възможните връзки към експлоатационните и разпределителните дружества – ВиК, електроразпределителни, достъп до строежа и пътища.

Главният архитект на съответната общинска или районна администрация трябва да Ви издаде Виза за проучване и проектиране, която показва какво е разрешеното строителство в съответния имот, какви строителните граници и разрешените параметри на строежа. Едва след това може да се пристъпи към изготвяне на проект, който да е съобразен с резултатите от проучванията и визата.

За съжаление, това е само Началото.

Какво точно и как се прави и какво следва ПОСЛЕ ... обадете ни се. Ние ще ви помогнем.

 

Освен НАП и финансови проверки, фирмите са подложени на натиск от още държавни и общински структури и организации - органите на РЗИ /Регионална здравна инспекция/, Пожарна /ГД ПБЗН/, Агенция по безопасност на храните /БАБХ/, Инспекция по труда /ИА ГИТ/. Всички те, въоръжени с купища закони, наредби, процедури и специфични изисквания, могат да блокират живота на всяка една фирма, дори и да я фалират.

Глобите и сумите в наказателните постановления започват от 500 лева до 50 000 лева за всяко от провиненията. Ако имате повече от едно нарушение, както е в повечето случаи, нещата могат да станат много сериозни и финансово тежки за коя да е фирма.

Определянето на задължителните документи, наличието на необходимите процедури в работата и спазването на съответните графици основно зависи от : предмета на дейност на Вашата фирма, броя служители, които имате, площта на производствените и офисните помещения. Комбинациите между тези няколко фактори е огромно и само познаването на изискванията на институциите и практически опит в тях самите дава на нашите експерти увереността, проверена в практиката, да изготвят пълният комплект от ВСИЧКИ необходими Ви документи.

Само за първите 9 месеца от началото на годината, Главна инспекция по труда е наложила глоби за над 15 милиона лева за нарушения и неспазване на условията за труд на повече от 1 300 фирми в страната.

Знаете ли колко струва ЕДИН ЛИПСВАЩ подпис? Неприбрани обувки? А ЕДИН ЛИПСВАЩ САПУН?

От 1 500 до 15 000 лева... всяко.

Всички тези подробности и детайли ние ги знаем и можем да Ви предпазим от грешките, да  осигурим спокойствието и сигурността, която ще Ви донесе точната, пълна и правилно изготвена документация.

     В променената политическа обстановка – как да се подготвим за новите правила и „новите” чиновници?

    Дойдоха и минаха избори. Сега е момента, в който можем да се подготвима за „новите правила” и „новите чиновници”.

    „Нови” – правилата са си все същите, но не всички се спазваха до сега, а чиновниците - защото след новите си назначения ще трябва да се доказват на началниците си.

    Само за първите 9 месеца от началото на годината, Главна инспекция по труда е наложила глоби за над 15 милиона лева за нарушения и неспазване на условията за труд на повече от 1 300 фирми в страната.

    Преди да са започнали масовите проверки е времето да се подготвите за тях – да изпреварите събитията и да сте подготвени за тях е най-добрата стратегия за успех.

Цялата статия : Принцип на 6-те П-та - Приложение
Опашки по инстанциите

    Още „товарищ” Ленин е казал: „Доверяй, но проверявай”. Контрола е хубаво нещо, но той трябва да е в умерени граници.

    От времето на развития социализъм та до сега – желанието на държавата да контролира всички, навсякъде и по всяко време затормозяват малкия и средния бизнес.

    Не е здравословно за българския работодател да живее във вечен страх от всякакви проверки и ревизии.

    Ако погледнем общото мнение, всеки проверяващ служител, стига да поиска ще открие винаги поне една нередност, която да документира, опише и състави съответния акт за установяване на административно нарушение, т.н. АУАН.

    Законовите санкции по своята същност притежават възпитателен характер, но основната идея е превантивност – предварително да дисциплинира и да елиминира повторяемостта на нарушението.

Цялата статия : Основния проблем на бизнеса в България – бюрокрацията и контрола на държавата

Търсене