• ПИСНА ЛИ ВИ ДА ДАВАТЕ И БЕЗ ТОВА ТРУДНО ЗАРАБОТЕНИТЕ СИ СПЕСТЯВАНИЯ НА ДЪРЖАВАТА ПОРАДИ АБСУРДНИ ПРИЧИНИ?

  • ИСКАТЕ ЛИ ДА ТРУПАТЕ ПАРИ ЗА СЕБЕ СИ, НЕ ЗА ПОЛИТИЦИТЕ?

  • НИЕ ЩЕ ВИ ПОДАДЕМ РЪКА И ЩЕ ВИ ИЗВАДИМ ОТ ПОРОЧНИЯ КРЪГ НА ПЛАЩАНЕТО НА ГЛОБИ!

Незаконно строителство

Какво е незаконно строителство? – Това е строителство, при което липсва документация, строежът е изпълнен по одобрената документация или документацията е непълна и/или неодобрена. По–подробна информация ще намерите тук.

Кой има право да определя дали даден строеж е незаконен? – Право да определи дали строежът е незаконен имат право да определят два органа : общинска администрация  - за строежи от четвърта до шеста категория и органите на ДНСК /Дирекция за национален строителен контрол/ – за строежи от първа до трета категория. По–подробна информация ще намерите тук.

Кога органите по контрол на строителството извършват проверки по законността на строежи? – Общината и ДНСК нямат право да извършват проверки БЕЗ подадена жалба или нареждане от Прокуратура, Съдилища, Полиция, Пожарна или друг държавен орган. Тези органи нямат право да се самосезират както Прокуратурата. По–подробна информация ще намерите тук.

Какви са последствията за собствениците и другите участници в строежа при констатирано незаконно строителство? – По закон процедурата е съставяне на констативен акт и после издаване на съответната заповед. Подробности можете да намерите тук.

Законно строителство

Кое строителство е законно? - Законното строителство е това строителство, при което се спазват законовите разпоредби и има налични одобрени всички необходими строителни книжа. По–подробна информация ще намерите тук.

Какво се включва в понятието “строителни книжа”? - Строителни книжа са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво. По–подробна информация ще намерите тук.

Кои работи са строителни и монтажни / СМР/ ?  - Строители и монтажни са работите, чрез които строежите се изграждат, преустройват, поддържат, реконструират или възстановяват. По–подробна информация ще намерите тук.

Какво е „строеж” ? – Съгласно ЗУТ /Закона за устройство на територията/ строежи са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74, ал. 1 от Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението. По–подробна информация ще намерите тук.

Административни услуги

Кои органи могат да извършват внезапни проверки във фирмите без предупреждение? – Това са органите на РЗИ /Регионална здравна инспекция/, Пожарна /ГД ПБЗН/, Агенция по безопасност на храните /БАБХ/, Инспекция по труда /ИА ГИТ/.

Какви документи трябва да има и да представи на проверяващите от Инспекцията по труда всяка фирма? – Това е комплект от документи, които в зависимост от предмета на дейност на фирмата са задължителни, пожелателни или излишни. Ако до този момент не Ви е правена такава проверка, по-добре ни се обадете. Ние ще Ви ги подготвим.

Какви документи трябва да има и да представи на проверяващите от Пожарната всяка фирма? – В зависимост от предмета на дейност на фирмата, броя на работниците и квадратурата на помещенията изискванията са от една обикновена скица за евакуация до ... цял куп документи, съоръжения и инсталации. Какво е Вашето състояние, какви са небходимите документи и процедури, ние можем да определим и подготвим за Вас.

Какви документи трябва да има и да представи на проверяващите от Агенция по безопасност на храните или РЗИ Вашата фирма? – Определящото документите при проверка на тези инстанции е предмета Ви на дейност. С какво точно се занимавате, работите ли с химикали, храни и хранителни продукти, какво правите с тях и къде, определя и изискванията към Вас за документите, разрешителните и процедурите, които трабва да бъдат спазвани. За всеки конкретен случай ние ще определим и изготвим всичко, което ще Ви е необходимо при посещение и проверка от тези институции.