• ПИСНА ЛИ ВИ ДА ДАВАТЕ И БЕЗ ТОВА ТРУДНО ЗАРАБОТЕНИТЕ СИ СПЕСТЯВАНИЯ НА ДЪРЖАВАТА ПОРАДИ АБСУРДНИ ПРИЧИНИ?

  • ИСКАТЕ ЛИ ДА ТРУПАТЕ ПАРИ ЗА СЕБЕ СИ, НЕ ЗА ПОЛИТИЦИТЕ?

  • НИЕ ЩЕ ВИ ПОДАДЕМ РЪКА И ЩЕ ВИ ИЗВАДИМ ОТ ПОРОЧНИЯ КРЪГ НА ПЛАЩАНЕТО НА ГЛОБИ!

Незаконното строителство е това строителство, при което липсва или е непълна документацията, не е одобрена от съответните институции, не е изпълнен по одобрените проекти или има отклонения от проектите.

Най - обширната сфера от българското законодателство е това, касаещо строителството. То е обширно, многопластово и взаимосвързано с всички останали сфери на живота, като се започне от Конституцията на България, през законите за регионално развитие на страната, законите за собствеността и земеделските земи, етажната собственост, законите касаещи геодезия, картография и кадастър, през законодателството за строителния процес, преминава през пожарна безопасност, здравни закони, екология, енергетика, инфраструктура и др.

Териториалното устройство на държавата представлява система от правила, които се определят в различни правни актове - закони, подзаконови нормативни актове, схеми и планове от различна степен и индивидуални нормативни актове. Установяването на тези правила има за цел да създаде най-благоприятни условия за обитаване, труд и отдих на населението. Създадена е система от специални органи, чрез които държавата и общините осъществяват своята политика в областта на строителството.

Най-важния закон в областта на територията и селищното устройство е закона за устройство на територията – ЗУТ. Той влезе в сила на 31.03.2001год. Към ЗУТ съответно има много наредби, промени в него, процедури на контролните органи за упражняване на контрол.


Друга категория закони, които имат значение за строителството и са свързани с него са: закон за етажната собственост, закон за собствеността, законите, свързани със земеделските земи, закон за обществената собственост, екологично законодателство и закон за паметниците на културата, закона за кадастъра и много други. Подзаконовите нормативни актове са няколко категории и са свързани с по-точното определяне на правилата и принципите и уточняване и улесняване работата на съответните закони .

За да се ориентира човек във всичко това е необходимо много четене, опит в прилагането на законите и работа отвътре в контролните институции.

Ние разполагаме с такива специалисти, които готвят в кухнята и познават не само основните правила и принципи, а и подробностите, нюансите и „подправките”.

Всеки казус е сам за себе си, уникален и различен, точно поради разнообразието от строежи, множеството от закони и наредби. Само експерт в тази област, с дълбоко познаване на законодателството и сблъскването на практика са различни казуси, може да Ви посъветва какво, как, кога и защо да направите